Značaj sluha za razvoj deteta
Značaj sluha za razvoj govora

Funkcije sluha kod dece

  • Razvoj celog slušnog sistema, a naročito slušnih centara u mozgu može se pravilno razviti samo kod deteta koje čuje. Sposobnost razvoja slušnih centara smanjuje se sa uzrastom deteta i u direktnoj je zavisnosti od postojanja zvučnih stimulusa. Nakon druge godine života znatno se smanjuje sinaptogena aktivnost u slušnim centrima. Zakasnelom intervencijom u smislu slušne amplifikacije ili kohlearne implantacije slušni centri ne mogu adekvatno u potpunosti razviti.

  • Očuvan sluh je pretpostavka za razvoj govora. Treba imati na umu da svako odojče u prvih šest meseci života „priča“, odnosno guče, bez obzira da li postoji nagluvost ili ima uredan sluh. U tom uzrastu odojče koje čuje postaje svesno svoga glasa i počinje da se igra sa govorom, stvarajući mostove za ulazak u svet koji ga okružuje. Taj svet za čujuće odojče postaje vremenom sve veći zahvaljujući razvoju slušne i govorne komunikacije. Kod slušno oštećenog deteta govor se neće razviti i ono će biti socijalno izolovanije.

  • Uz pomoć sluha dete može da prepozna i male razlike u dikciji i tonalitetu glasa svojih roditelja. Dete koje čuje u stanju je da prepozna da li ga hvalite, opominjete ili mu nešto objašnjavate. Ovaj mehanizam je veoma važan za razvoj ličnosti.

Efekti urođenih nagluvosti i gluvoća

Urođene obostrane nagluvosti i gluvoće, kao i nagluvosti stečene u ranom detinjstvu dovode do umanjenja emocionalnog, socijalnog i komunikacionog razvoja deteta. Rano prepoznavanje nagluvosti od suštinskog je značaja za izbegavanje trajnih posledica nagluvosti i gluvoće.

Ranom  dijagnostikom nagluvosti/gluvoće (OAE, BERA) i ranom intervencijom omogućen je govorno-jezički razvoj. Istovremeno omogućen je i razvoj kognitivnih funkcija, kako nižih (percepcija, pažnja, memorija), tako i viših (govor, učenje, mišljenje, razumevanje, rešavanje problema).

Bez adekvatnih uslova za učenje jezika nagluva i gluva deca imaju zaostajanje u komunikacijskim i kognitivnim sposobnostima, čitanju i socio-emotivnom razvoju. Posledice kašnjenja u dijagnostici i tretmanu kod nagluve i gluve dece može biti uzrok lošije edukacije i limitiranim mogućnostima zaposlenja u odraslom periodu.

Saznajte
više