Naš tim

Prof. dr Zoran Komazec

Prof. dr Zoran Komazec​

Zaposlen na Klinici za otorinolaringologiju i hirurgiju glave i vrata Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine u Novom Sadu, na poziciji šefa Odseka za audiologiju i vestibulologiju. 

 • 1994 – Doktor medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu
 • 1999 – Magistar medicinskih nauka „Korelacija praga sluha određenog tonalnom audiometrijom, ranim auditivnim evociranim potencijalima i stapedijus refleksom
 • 2000 – Specijalista otorinolaringologije
 • 2003 – Supspecijalista audiologije
 • 2004 – Doktorska disertacija „Analiza funkcionalnih karakteristika medijalnog olivokohlearnog sistema“
 • 2015 –  Redovni profesor na Katedri za otorinolaringologiju Medicinskog fakulteta UNS 

Oblasti rada: opšta otorinolaringologija, audiologija, vestibulologija, dečja otorinolaringologija. 

Prof. dr Slobodanka Lemajić-Komazec

Prof. dr Slobodanka Lemajić-Komazec

Zaposlena na Klinici za otorinolaringologiju i hirurgiju glave i vrata Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine u Novom Sadu, na poziciji lekara Odseka za dečju otorinolaringologiju. 

 • 1992– Doktor medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu
 • 2002 – Magistar medicinskih nauka „ Spontani nistagmus u dijagnostici vestibularnih poremećaja“
 • 2000 – Specijalista otorinolaringologije
 • 2012 – Supspecijalista audiologije
 • 2012 – Doktorska disertacija „ Evaluacija auditivnog i vestibularnog sistema kod pacijenata sa multiplom sklerozom“
 • 2017 –  Vanredni profesor na Katedri za otorinolaringologiju Medicinskog fakulteta Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu 

 

Oblasti rada: opšta otorinolaringologija, audiologija, vestibulologija, dečja otorinolaringologija. 

Prof. dr Slobodan Savović

Zaposlen na Klinici za otorinolaringologiju i hirurgiju glave i vrata Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine u Novom Sadu, na poziciji lekara Odseka za rinofaringoezofagologiju. 

 • 1994 – Doktor medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu
 • 2001 – Magistar medicinskih nauka „Uticaj nekih fizioloških parametara na olfakcijsku funkciju u zdravih ispitanika“
 • 2000 – Specijalista otorinolaringologije
 • 2008 – Doktorska disertacija „Uticaj septoplastike na tok hroničnog rinosinuzitisa“
 • 2019 –  Redovni profesor na Katedri za otorinolaringologiju Medicinskog fakulteta UNS 

 

Oblasti rada: opšta otorinolaringologija, rinologija, olfakologija. 

Prof. dr Maja Buljčik -Čupić

Prof. dr Maja Buljčik Čupić

 • Zaposlena na Klinici za otorinolaringologiju i hirurgiju glave i vrata Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine u Novom Sadu, na poziciji šefa Odseka za rinofaringoezofagologij
 • 1997– Doktor medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu
 • 2005 – Magistar medicinskih nauka „ Endonazalna endoskopija u dijagnostici patologije srednjeg nosnog hodnika sinonazalnih oboljenja“
 • 2003 – Specijalista otorinolaringologije
 • 2012 – Doktorska disertacija „ Utvrđivanje efekata različitih terapijskih pristupa u lečenju sinonazalne polipoze“
 • 2014 – Supspecijalista alergologije
 • 2017 – Vanredni profesor na Katedri za otorinolaringologiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu

 

Oblasti rada: opšta otorinolaringologija, rinologija, alergologija

Prof. dr Danijela Dragičević

Prof. dr Danijela Dragičević

Zaposlena na Klinici za otorinolaringologiju i hirurgiju glave i vrata Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine u Novom Sadu, na poziciji šefa Odseka za laringologiju.

 • 1998 – Doktor medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu
 • 2008 – Magistar medicinskih nauka „Tranzitorno evocirane otoakustičke emisije u praćenju dece hirurški tretirane zbog sekretornog otitisa“
 • 2005 – Specijalista otorinolaringologije
 • 2013 – Doktorska disertacija „Govorna rehabilitacija totalno laringektomisanih pacijenata ugradnjom vokalnih proteza“
 • 2021 – Supspecijalista fonijatrije
 • 2019 –  Vanredni profesor na Katedri za otorinolaringologiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu

 

Oblasti rada: opšta otorinolaringologija, laringologija, fonijatrija.

Asist. dr Nemanja Pejaković

Asist. dr Nemanja Pejaković

Zaposlen na Klinici za otorinolaringologiju i hirurgiju glave i vrata Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine u Novom Sadu na poziciji lekara Odseka za otologiju.

 • 2005 – Doktor medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu
 • 2010 – Master medicinskih nauka „Kvalitet života pacijenata sa otosklerozom pre i nakon stapedotomije“
 • 2015 – Specijalista otorinolaringologije
 • 2018 – Asistent na Katedri za otorinolaringologiju Medicinskog fakulteta Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu

 

Oblasti rada: opšta otorinolaringologija, otologija, dečja otorinolaringologija.

Saša Knežević

Saša Knežević

Zaposlen na Klinici za otorinolaringologiju i hirurgiju glave i vrata Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine u Novom Sadu na poziciji višeg audiometričara Odseka za audiologiju i vestibulologiju.
 • 2010 – Diplomirani organizator zdravstvene nege, Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu
 
Oblasti rada: dijagnostika sluha i vrtoglavica, programiranje slušnih aparata, rehabilitacija pacijenata sa vrtoglavicom.
Oliver Vajs

Oliver Vajs

Zaposlen na Klinici za otorinolaringologiju i hirurgiju glave i vrata Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine u Novom Sadu na poziciji defektologa Odseka za audiologiju i vestibulologiju.

 • 2008 – Diplomirani defektolog – surdolog, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu.
 • 2016 – Master defektolog, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu.

 

Oblasti rada: dijagnostika sluha i vrtoglavica, programiranje slušnih aparata, (re)habilitacija nagluvih i gluvih.

Danijela Prodanović

Danijela Prodanović

Zaposlena u specijalističkoj ordinaciji za otorinolaringologiju ORL Komazec.

 • 1994 – Medicinska sestra – tehničar, Medicinska škola 7. april, Novi Sad

 

Oblasti rada: organizacija rada u ordinaciji, izvodi i asistira intervencije u otorinolaringologiji.

Maja Stanković

Zaposlena u specijalističkoj ordinaciji za otorinolaringologiju ORL Komazec.

2018 – Diplomirana medicinska sestra, Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu

 • 2020 – Master medicinska sestra, „Kvalitet života pacijenata sa perifernom vrtoglavicom“

 

Oblasti rada: organizacija rada u ordinaciji, izvodi i asistira intervencije u otorinolaringologiji.